Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-06-2020 door

Voorbereidingsbesluit Porthos Transport en opslag van CO2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-06-2020 door BIG

Voorbereidingsbesluit Porthos Transport en opslag van CO2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Afgelopen week publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderstaande kennisgeving met betrekking tot Porthos Transport en opslag van CO2 (Porthos). Van vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 is deze kennisgeving beschikbaar en ligt ter inzage van op het Ministerie of is digitaal te downloaden.


 
Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2022/2023 operationeel zijn. Het project valt onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de besluitvorming coördineert.
 
Wat gaat er gebeuren?
Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
‚Äď Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 kilometer van de kust.
‚Äď De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land.
‚Äď CO2-opslag in gasreservoirs P18-2, P18-4 en P18-6 onder de Noordzee.
 
Van deze onderdelen bevindt een deel zich buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. Daarvoor is geen wijziging van een bestemmingsplan nodig. Dit betreft de opslag onder de Noordzee en het grootste deel van de zeeleiding. Voor de transportleiding op land, het compressorstation en een klein deel van de transportleiding op zee (de kruising van de Maasmond) wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor dit deel van het Porthos-project is als voorkeursalternatief gekozen voor een trac√© via de leidingstrook langs een noordelijke route in het havengebied (het ‚Äėnoordelijke trac√©alternatief‚Äô) met een compressorstation gelegen aan de Azi√ęweg.
 
Het voorkeursalternatief is met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besproken en men is akkoord met het voorgestelde tracé van de initiatiefnemer.
 
De Minister van Economische Zaken Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een (rijks)-inpassingsplan voor waarin het leidingtracé op land, de kruising van de Maasgeul en de locatie van het compressorstation van Porthos worden vastgelegd. In een inpassingsplan of projectbesluit legt het Rijk de bestemming van grond vast en de regels voor het gebruik ervan.
 
De Ministers hebben voor Porthos een voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan of projectbesluit wordt voorbereid. Het gaat om een zone waarbinnen het tracé van de transportleiding zal worden bestemd.
 
Waarom is dit project nodig?
De overgang van de huidige op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar. een duurzame economie inclusief een andere grondstoffenbasis neemt geruime tijd in beslag. Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn maatregelen nodig die CO2-uitstoot op korte en middellange termijn beperken. CO2-afvang en -opslag is een technologie die hiervoor ingezet kan worden. Door CO2 bij de industrie af te vangen en ondergronds op te slaan, wordt een toename van broeikasgassen in de atmosfeer tegengegaan.
 
Het Rotterdamse havengebied draagt voor 17% bij aan de totale CO2-emissie van Nederland. Het totale Rotterdamse havengebied heeft in het kader van het klimaatbeleid een opgave om te verduurzamen en te komen tot een CO2-arme haven en tegelijkertijd internationaal competitief te blijven.
 
Het Rotterdamse Havenbedrijf heeft transitiepaden ontwikkeld die de basis vormen om samen met de bedrijven in het havengebied, ‚ÄėIn drie stappen CO2-neutraal‚Äô te komen tot reductie van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek is gebleken dat afvang en opslag van CO2 hierin een onmisbare schakel is en een belangrijke, kosteneffectieve maatregel om relatief grote hoeveel-heden CO2-emissies te voorkomen.
 
Het kabinet beschouwt CO2-opslag als een belangrijk onderdeel in de mix van maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen in industri√ęle sectoren waarvoor geen kosteneffectief alternatief is. Het project Porthos past daarmee binnen de afspraken in het regeerakkoord (2017) en het Klimaatakkoord (2019).
 
Wat houdt het voorbereidingsbesluit in?
Als de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor het uitvoeren van overige werken en werkzaamheden in dit gebied, dan moet rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag wordt aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor Porthos, kunnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden als hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.
 
Het voorbereidingsbesluit is op 12 juni 2020 in werking getreden.
 
Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?
Het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u het voorbereidingsbesluit tijdens de reguliere openingstijden van vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 bekijken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 ‚Äď 379 89 79. U kunt op vertoon van uw legitimatiebewijs de stukken inzien.
 
Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht.
 
Wilt u meer weten?
Meer informatie over Porthos Transport en opslag CO2 en alle bij¬≠behorende stukken vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070‚Äď379 89 79.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!